SINOPEC Shangai Petrochemical Financial Statements 2009-2024 | SHI