SINOPEC Shangai Petrochemical Financial Statements 2009-2022 | SHI