SINOPEC Shangai Petrochemical Financial Ratios for Analysis 2009-2022 | SHI