SINOPEC Shangai Petrochemical Balance Sheet 2009-2024 | SHI