SINOPEC Shangai Petrochemical Balance Sheet 2009-2022 | SHI