Jiayin Group Financial Statements 2018-2021 | JFIN