Epsilon Energy Financial Ratios for Analysis 2017-2024 | EPSN