Ashford Hospitality Trust Inc Balance Sheet 2009-2024 | AHT