Athenex Financial Ratios for Analysis 2015-2018 | ATNX